Research Data Release - Children's Services Council of Broward County
Language   | Call Us Today (954) 377-1000

WHAT WE DO

Funding

How CSC Funds

Funding Opportunities

Funded Program Directory

CSC Goals

Training


Children's Strategic Plan

Data & Results

Information for ProvidersRESEARCH DATA RELEASE

ENGLISH
“In order to continue funding programs like this one, Children’s Services Council of Broward County (“CSC”) conducts research to see how participants do while in the program, as well as after they leave the program. In addition to outcome data collected from participants in their program, CSC research staff may give participants additional surveys and assessments. CSC may also collect information on participants after they complete the program. The information collected after participants leave the program will come from county and state public health databases like Department of Health. The information participants provide will not be used to identify them. CSC has created many safeguards to protect participants’ privacy and to prevent unauthorized use or access to it. CSC is not allowed to release any of participants’ personal information (Open Government Sunset Review Act; Section 119.15, F.S.).”


CREOLE
"Pou kontinye finanse pwogram kankou sa-a, Children’s Services Council of Broward County (“CSC”) fè rechèch pou yo ka konnen ki pwogrè ki fèt ak moun ki patisipe nan pwogram yo e ak sa fini deja. An plis de koleksyon resilta ke yo jwen nan men patisipan yo, moun ki ap fè rechèch pou CSC kapab bay patisipan yo lòt ankèt ak evalyasyon adisyonèl. Moun CSC yo genyen dwa tou pou yo ka koleksyone infòmasyon ak evalyasyon nan men moun ki fin ak pwogram la. Infòmasyon ke yo kolekte lè moun fin pwogram la, pral soti nan sistèm leta ak konti-a, pa ekzamp kankou nan sistèm depatman la sante. Yo pa pral itilize Infòmayon sou patisipan yo kankou yon sòt de idantifikasyon pèsonèl. Moun CSC yo kreye anpil kòd sekirite pou yo ka pwoteje infòmasyon prive de patisipan ki nan pwogram yo, epi kòd sa pa pèmèt lòt moun gen aksè ak sistèm la ni yo pap kapab itilize li san otorizasyon. CSC pa gen dwa pibliye infòmasyon sou patisipan yo. Règ la lwa a (Open Government Sunset Review Act; Seccion 119.15, F.S.).”


SPANISH
"Para seguir financiando programas como este, Children’s Services Council of Broward County (“CSC”) lleva a cabo investigaciones para saber el progreso de los participantes mientras permanecen y completan el programa. Además de la colección de resultados de los participantes del programa, el personal de investigación de CSC puede hacer nuevas encuestas y evaluaciones para los participantes. El CSC también puede colectar información sobre los participantes después de haber completado el programa. Esta información será colectada por otros medios como el condado o el estado, por ejemplo el Departamento de Salud. La información de los participantes no será utilizada para identificarlos. El CSC ha creado códigos de seguridad para proteger la privacidad de los participantes y así prevenir el uso desautorizado o el acceso a la información. El CSC no está autorizado a divulgar la información de los participantes. (Open Government Sunset Review Act; Seccion 119.15, F.S.).”